Tapahtumat, ajankohtaista ja uutiset

Ajankohtaista

 

Jalkautusajan palkka ja työttömyyskorvaus

27.1.2020

Jalkautus on tilanne, jossa työn tekeminen on estynyt toisen työntekijäryhmän työtaistelun takia. Tällöin työntekijällä on oikeus saada palkkansa jalkautusta seuraavan seitsemän päivän jaksoon sisältyvien työpäivien osalta. Jalkautuspäivien päätyttyä työntekijällä on oikeus työttömyyskassan päivärahaan ilman omavastuupäiviä.

 

Alla tarkentunutta ohjeistusta siitä, että päivärahaa maksetaan jalkautuksen perusteella vain lakon päättymispäivään saakka. Tämän jälkeen päivärahaoikeuden edellytyksenä on, että henkilö lomautetaan, jolloin omavastuuaika otetaan normaalisti lomautuksen alkamisesta lukien.

 

https://www.kuljetusalantk.fi/2020/02/14/1058/

https://www.akt.fi/uutiset/jalkautusajan-palkka-ja-tyottomyyskorvaus/

 

 

 

Toimintaohje palkanmaksun keskeytyessä toisten työtaistelutoimenpiteen vuoksi

https://www.kuljetusalantk.fi/2020/01/29/toimintaohje-palkanmaksun-keskeytyessa-toisten-tyotaistelutoimenpiteen-vuoksi/

 

TOIMINTAOHJE TILANTEESSA, JOS PALKANMAKSU KESKEYTYY TOISTEN TYÖTAISTELUTOIMENPITEEN VUOKSI

Henkilön tulee ilmoittautua TE -toimistoon. Lausunnossa tulee olla tieto, että työnteko on estynyt toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan palkan seitsemän päivän ajalta, jos työnteon estymisen syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta henkilön omiin työehtoihin tai työoloihin. Palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä henkilöllä on oikeus ansiopäivärahaan muiden edellytysten täyttyessä ja oikeus jatkuu siihen saakka, kun lakon vaikutukset ovat päättyneet ja töitä jälleen tarjotaan.

Vaikka omavastuuajan asettamisen edellytykset muutoin täyttyisivät, sitä ei kuitenkaan aseteta näissä tilanteissa. Toki omavastuu otetaan, jos henkilö myöhemmin tulee lomautetuksi tai työttömäksi jälleen, ennen uuden työssäoloehdon täyttymistä, muun kuin tällaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi.

Päivärahahakemukseen tulee liittää samat liitteet kuin ”normaalissa” lomautustilanteessa haettaessa päivärahaa. Tiedot tarvittavista liitteistä löytyy kassan nettisivuilta https://www.kuljetusalantk.fi/etuuksien-hakeminen/ansiopaivarahan-hakeminen/

Pyydämme edelleen toimittamaan palkkatodistuksia, huolimatta siitä, että saamme tietoja tulorekisteristä, jotta maksut saataisi mahdollisimman nopeasti maksuun.

 

 

AKT:n tuki postilaisille laajenee HSL:n alueelle

18.11.2019

AKT laajentaa Posti – ja logistiikka-alan unioni PAU:n työnseisauksen myötätuntotyötaistelua pääkaupunkiseudulle HSL:n liikenteeseen ja huoltokorjaamoihin.

 

AKT:n myötätuntotyötaistelun neljäs vaihe alkaa maanantaina 25.11.2019 klo 03:00 ja päättyy tiistaina 26.11.2019 klo 03:00, mikäli Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry:n työnseisaukset jatkuvat.

Myötätuntotyötaistelun aikana ne AKT:n jäsenet, jotka ajavat paikallis- ja lähiliikennettä HSL-alueella, pidättäytyvät työstä.

Työstä pidättäytyminen koskee myös myötätuntotyötaistelun kohteina olevien yritysten huoltokorjaamoiden työntekijöitä.  

Aiemmat myötätuntotyötaistelutoimet pysyvät edelleen voimassa.

 

 

AKT lisää tukeaan PAU:n työtaistelulle

17.11.2019

AKT laajentaa edelleen tukeaan PAU:n työtaistelulle. AKT:n myötätuntotyötaistelun kolmas vaihe toteutetaan 20.11.− 8.12.2019 välisenä aikana.

Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry on antanut ilmoituksen työnseisauksesta Posti Oy:ssä. Työnseisaus alkoi maanantaina 11.11.2019 klo 06:00 ja päättyy sunnuntaina 8.12.2019 klo 24:00.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry laajentaa edelleen aiempia PAU:n työtaistelua tukevia myötätuntotyötaistelutoimia. Uudet tukitoimet alkavat keskiviikkona 20.11.2019 klo 00:00 ja päättyvät sunnuntaina 8.12.2019 klo 24:00, mikäli Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry:n työnseisaukset jatkuvat.

Aiempien myötätuntotyötaistelutoimien lisäksi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n jäsenet ovat edellä mainittuna aikana ylityö- ja työvuorojen vaihtokiellossa.

Ylityö- ja työvuorojen vaihtokielto koskee säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja, ahtausalaa, huolinta-alan varastoterminaali ja satamatyöntekijöitä, matkustamohenkilöstöä, matkatoimistoalaa, Airpro Oy:tä ja Avainta Oy:n nosturinkuljettajia koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT ry:n jäseniä.

AKT on jo aiemmin tuominnut Posti Oy:n johdon pyrkimykset heikentää Postin työntekijöiden työehtoja siirtämällä heidät sekä palkkauksen että muiden työehtojen osalta heikomman työehtosopimuksen piiriin.

 

 

 

AKT tukee PAU:n työtaistelua

15.11.2019

 

Tänään kokoontunut AKT:n hallitus päätti Posti- ja logistiikka-alan unionin työtaistelun myötätuntotyötaisteluun ryhtymisestä. Tukitoimet ajoittuvat 18.−24.11.2019 väliselle ajalle.

Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry on antanut ilmoituksen työnseisauksesta Posti Oy:ssä. Työnseisaus alkoi maanantaina 11.11.2019 klo 06:00 ja päättyy sunnuntaina 8.12.2019 klo 24:00.

Tämän johdosta Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ryhtyy kyseistä työnseisausta koskevaan myötätuntotyötaisteluun, joka alkaa maanantaina 18.11.2019 klo 00:00 ja päättyy sunnuntaina 24.11.2019 klo 22:00, mikäli Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry:n työnseisaus jatkuu.

Myötätuntotyötaistelun aikana Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n jäsenet pidättäytyvät työstä Posti Kuljetus Oy:ssä.

Edellä mainitun lisäksi AKT ry:n jäsenet pidättäytyvät muilla työpaikoilla Posti Oy:n tavaroiden ja lähetyksien käsittelystä.

Postin tavaroiden ja lähetysten käsittelystä pidättäytyminen koskee kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, terminaalitoimintaa koskevan, linja-autoasemia, huolinta-alan varastoterminaali ja satamatyöntekijöitä, ahtausalaa ja Avainta Oy:n nosturinkuljettajia koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT ry:n jäseniä.

 

Toimikunta kokoontui 05.10.2019 klo 11:00

 

KEVÄTKOKOUS pidettiin 06.04.2019 klo12.00-12.46 Ravintola Lounatuulessa jonka jälkeen oli ruokailu. Paikalla oli 11 henkilöä. Nyt ryhtiä syyskokoukseen ja paikalla olisi mukava nähdä vaikka 22 henkilöä :)